Algemene voorwaarden AltenaWerkt

Algemene voorwaarden Stichting AltenaWerkt

E-mail: info@altenawerkt.nl

Website: altenawerkt.nl

 

Definities

 

 1. Stichting AltenaWerkt: Stichting AltenaWerkt, gevestigd te Altena onder KvK nr. 83918213.
 2. Klant: degene met wie Stichting AltenaWerkt een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Stichting AltenaWerkt en klant samen.
 4. Consument: een klant die handelt namens een bv, cv, vof, eenmanszaak.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Stichting AltenaWerkt.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Stichting AltenaWerkt hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Stichting AltenaWerkt hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stichting AltenaWerkt te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Stichting AltenaWerkt een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Stichting AltenaWerkt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Stichting AltenaWerkt de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Stichting AltenaWerkt heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting AltenaWerkt gerechtigd kosten in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting AltenaWerkt zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. In geval van liquiditeit, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stichting AltenaWerkt op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting AltenaWerkt, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting AltenaWerkt te betalen.

 

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting AltenaWerkt enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Stichting AltenaWerkt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Stichting AltenaWerkt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting AltenaWerkt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting AltenaWerkt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren en vertragingen voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Stichting AltenaWerkt.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of behoorlijk de door Stichting AltenaWerkt redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

 1. De overeenkomst tussen Stichting AltenaWerkt en de klant betreffende een dienst of dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst ontbonden.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor een bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 jaar is aangegaan dan is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar.

 

Intellectueel eigendom

 1. Stichting AltenaWerkt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen, – en modellenrecht, etc) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, video’s, maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AltenaWerkt (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Voor gebruik beelden van fotosessie of promotievideo zijn de Voorwaarden fotosessie AW en Voorwaarden promotievideo AW van toepassing.

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Dit lid geldt ook als de voorwaarden van de promotievideo/fotosessie worden overtreden.
 • De andere partij is een rechtspersoon, dan bedraagt deze boete 1000 euro.

 

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Stichting AltenaWerkt waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Stichting AltenaWerkt verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Stichting AltenaWerkt daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Stichting AltenaWerkt in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting AltenaWerkt.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting AltenaWerkt ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Stichting AltenaWerkt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigen zal Stichting AltenaWerkt zoveel mogelijk vooraf, indien nodig met de klant bespreken.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting AltenaWerkt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichten, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting AltenaWerkt door AltenaWerkt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting AltenaWerkt in verzuim is.
 3. Stichting AltenaWerkt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting AltenaWerkt kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting AltenaWerkt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting AltenaWerkt kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting AltenaWerkt onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stichting AltenaWerkt kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers, of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Stichting AltenaWerkt 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting AltenaWerkt er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stichting AltenaWerkt is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting AltenaWerkt.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AltenaWerkt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AltenaWerkt is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te neen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28 november 2021