Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AltenaWerkt B.V.

Artikel 1: Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overige overeenkomsten tussen AltenaWerkt B.V. en de opdrachtgever betreffende diensten van AltenaWerkt B.V. en voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling

2. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door AltenaWerkt B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door AltenaWerkt B.V. bevestigd of schriftelijk met AltenaWerkt B.V. overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Definities

 • Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves; 
 • Abonnement: een jaarabonnement dat wordt aangegaan met AltenaWerkt B.V. vanaf pakket 2, geldende vanaf de begindatum tot en met de dag voor de begindatum in het volgend kalenderjaar.
 • Diensten: de dienstverlening van AltenaWerkt B.V. gericht op de werving en promotie van werkzaamheden, vacatures, bedrijven of andere samenhangende dienstverlening met het oog op het werven van personeel.
 • Kandidaat: Iedere natuurlijk persoon die door AltenaWerkt B.V. aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via AltenaWerkt B.V. in contact is gekomen met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding. Dit omvat tevens personen die zich via AltenaWerkt B.V. hebben aangemeld en hun interesse in arbeidsmogelijkheden hebben kenbaar gemaakt, ongeacht of dit plaatsvond in reactie op een specifieke vacature of als algemene sollicitatie.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en AltenaWerkt B.V. op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door AltenaWerkt worden verricht. 
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie AltenaWerkt B.V. een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie AltenaWerkt B.V. een aanbieding doet.
 • Promotie: Iedere vorm van offline en online aandacht generen voor een bepaalde vacature of ander afgesproken item met de opdrachtgever.
 • Schriftelijk: In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die opdrachtgever respectievelijk AltenaWerkt B.V. hebben bereikt;
 • Vertrouwelijke informatie: als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.

Artikel 3: aangaan, duur en einde opdracht

1. De opdracht of overige overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan of door AltenaWerkt B.V. schriftelijk bevestigd. De opdracht is daarmee definitief, tenzij de opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan AltenaWerkt B.V. meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

3. Betreft de opdracht van bepaalde tijd een jaarabonnement op het platform van AltenaWerkt B.V., geldt lid 2 van artikel 3 niet. Deze betreffende overeenkomst van een jaarabonnement tussen opdrachtgever en AltenaWerkt B.V. wordt stilzwijgend verlengd, indien de opdrachtgever geen gehoor geeft op de schriftelijke kennisgeving die 14 dagen voor het verlopen van het jaarabonnement verstuurd wordt door AltenaWerkt B.V. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever gehouden aan de nieuwe tot stand gekomen overeenkomst.

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door AltenaWerkt B.V. is bevestigd. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door AltenaWerkt B.V. bevestigd, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

5. De opdrachtgever zal AltenaWerkt B.V. tijdig voor het einde van een specifieke opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen.

6. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.

7. Indien AltenaWerkt B.V. een offerte ter hand stelt aan de opdrachtgever, geldt dit voorstel 14 kalenderdagen na de verstuur datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: nakoming opdracht

1. AltenaWerkt B.V is gehouden zich in te spannen om de opdracht en/ of overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien en voor zover AltenaWerkt B.V. deze verplichting niet nakomt, is AltenaWerkt B.V. gehouden tot vergoeding van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij AltenaWerkt B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AltenaWerkt B.V.

2. De opdrachtgever verstrekt aan AltenaWerkt B.V. tijdig alle benodigde informatie en verleent aan AltenaWerkt B.V. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om AltenaWerkt B.V. in staat te stellen de opdracht en/of de overige overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Door AltenaWerkt B.V. in het kader van de diensten-anders dan in een opdracht(bevestiging), overige overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden bepaald.

Artikel 5: facturatie en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt na de goedkeuring van de registratie van de opdrachtgever op het platform door AltenaWerkt B.V., de factuur door middel van een elektronisch bericht aangeboden in een door AltenaWerkt B.V. te bepalen formaat en opmaak.

2. Indien de opdrachtgever voor aflevering van de factuur gebruik maakt van een derde waarbij de factuur wordt verzonden aan die derde, geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor een correcte ontvangst van de factuur. AltenaWerkt B.V. is verantwoordelijk voor een correcte verzending van de factuur. Indien AltenaWerkt B.V. buiten haar toedoen om de factuur niet kan afleveren aan de derde zal zij dit melden bij de opdrachtgever waarna deze een alternatief biedt voor de verzending van de factuur. Hierbij blijft de initiële factuurdatum en overeengekomen betalingstermijn van kracht.

3. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van AltenaWerkt B.V. te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door AltenaWerkt B.V. is ontvangen.

4. Uitsluitend betalingen aan AltenaWerkt B.V. werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker van AltenaWerkt B.V. of een derde, onder welke titel dan ook zijn onverbindend tegenover AltenaWerkt B.V. en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

5. Indien een factuur niet binnen de in lid 3 genoemde termijn is betaald, versterkt AltenaWerkt B.V. eenmalig een betalingsherinnering aan de opdrachtgever. Indien hierop binnen 14 dagen geen reactie op komt van de opdrachtgever is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever 5% rente er kalendermaand verschuldigd van het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. De in het bezit van AltenaWerkt B.V. zijnde kopie van de door AltenaWerkt B.V. aan de opdrachtgever verzonden factuur en betalingsherinnering geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

6. Indien de opdrachtgever de factuur of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan AltenaWerkt B.V. te vermelden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die AltenaWerkt B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. 

9. Indien de opdracht is aangegaan met meer dan een opdrachtgever, behorende tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomende kosten en rente door een opdrachtgever ontslaat de overige opdrachtgever van hun betalingsverplichting tegen AltenaWerkt B.V.

10. Indien een afspraak met een medewerker van AltenaWerkt B.V. al dan niet op locatie wordt afgezegd of niet wordt nagekomen behoudt AltenaWerkt B.V. de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit geldt indien de afspraak strekt tot het opzetten, bespreken en of maken van video, foto en redactioneel materiaal. De opdrachtgever laat uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan AltenaWerkt B.V. weten of de afspraak moet worden afgezet. Wanneer de opdrachtgever de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Indien hierover niets is bepaald in de offerte, dan wel opdracht geldt ons gebruikelijke uurtarief.

Artikel 6: aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van AltenaWerkt B.V. voor gevolgschade en indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 7: intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/ of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij AltenaWerkt B.V. of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT- middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen AltenaWerkt B.V. en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door AltenaWerkt B.V. specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een op maat gemaakte video, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt.

2. De opdrachtgever vrijwaart AltenaWerkt B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan AltenaWerkt B.V. of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 8: privacy

1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoons/bedrijfsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en AltenaWerkt B.V. zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

2. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van AltenaWerkt B.V. die AltenaWerkt B.V. op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken en/of verzamelen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door AltenaWerkt B.V. aan hem verstrekte gegevens.

3. De opdrachtgever vrijwaart AltenaWerkt B.V. tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens AltenaWerkt B.V. in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door AltenaWertk B.V. gemaakte kosten.

4. De opdrachtgever stemt ermee in om zorgvuldig om te gaan met de ontvangen persoonsgegevens van kandidaten en deze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen zoals uiteengezet in de AVG.

5. AltenaWerkt B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van kandidaten voor wervings- en selectiedoeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer contactgegevens, werkervaring, opleiding en andere relevante informatie omvatten.

6. Het doel van de gegevensverwerking is het faciliteren van het wervingsproces en het tot stand brengen van arbeidsverhoudingen tussen kandidaten en opdrachtgevers.

7. Kandidaten geven toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens door AltenaWerkt B.V. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de kandidaat. De toestemming wordt verkregen op twee manieren:

 • Door het expliciet accepteren van de algemene voorwaarden van AltenaWerkt B.V., waarin de privacyvoorwaarden zijn opgenomen.
 • Via een directe akkoordverklaring met een medewerker van AltenaWerkt B.V. Dit kan plaatsvinden tijdens persoonlijk contact, telefonisch of via elektronische communicatie.

8. Gegevens van kandidaten worden pas gedeeld met opdrachtgevers nadat de kandidaat hiervan op de hoogte is gebracht en expliciete toestemming heeft verleend. AltenaWerkt B.V. zal de kandidaat informeren over de specifieke details met betrekking tot de gegevensuitwisseling.

9. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die noodzakelijk is voor het wervingsproces. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens verwijderd.

10. Persoonsgegevens worden gedeeld met potentiële werkgevers in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

11. Kandidaten hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van deze rechten kunnen zij contact opnemen met AltenaWerkt B.V.

12. AltenaWerkt B.V. behoudt zich het recht voor om de privacyvoorwaarden bij te werken. Kandidaten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

Artikel 9: dienst betreffende verzorgen videosessie

1. AltenaWerkt B.V. behoudt het auteursrecht over het geschoten beeld- en audiomateriaal. AltenaWerkt B.V. verleent aan opdrachtgever een niet-exclusieve licentie voor het verspreiden van de opgeleverde video’s via hun eigen kanalen gedurende onbepaalde tijd. 

2. Opdrachtgever heeft het recht om, uitsluitend met schriftelijk goedkeuring van AltenaWerkt B.V., sub-licenties te verlenen voor de opgeleverde video’s aan derden. Indien er geen toestemming is gevraagd, dan wel verleend en de video wordt alsnog verspreidt door opdrachtgever aan derden behoudt AltenaWerkt B.V. het recht om een boete in te stellen met een hoogte van 750,00 euro.

3. AltenaWerkt B.V. behoudt het recht om opgeleverde video’s te gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld voor gebruik op de eigen website. Daarnaast behoudt AltenaWerkt B.V. de persoonlijkheidsrechten.

4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in de opgeleverde video’s door AltenaWerkt B.V. aanpassingen te doen, dan wel te knippen, dan wel het logo of vernoeming van AltenaWerkt B.V. te veranderen of te verwijderen. Bij constatering van dit feit behoudt AltenaWerkt B.V. het recht om een boete in te stellen met een hoogte van 1000 euro.

5. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om te eisen dat de gemaakte video na verloop van tijd verwijderd wordt van de kanalen van AltenaWerkt B.V. Indien hiervoor gegronde redenen zijn vanuit de opdrachtgever worden deze in een schriftelijke brief kenbaar gemaakt aan AltenaWerkt B.V. Opdrachtgever en AltenaWerkt B.V. zullen hierover in gesprek gaan en AltenaWerkt B.V. zal tot een besluit komen.

6. Het maken van een video bestaat uit 5 stappen, die verder worden toegelicht in het document ‘proces video AltenaWerkt’. AltenaWerkt B.V. behoudt het recht om een factuur te sturen voor de gemaakte kosten, indien de opdrachtgever om wat voor reden dan ook het proces staakt, stopt of niet meer reageert op de videograaf dan wel medewerker van AltenaWerkt B.V. De volgende percentages worden in rekening gebracht als de in hiervoor genoemde situatie speelt. Het percentage wordt genomen van de offerte betreffende de video inclusief opties.

 • Ontmoeting    (25%)
 • Concept          (45%)
 • Opname          (80%)
 • Montage         (100%)
 • Publicatie        (100%)

Artikel 10: dienst verzorgen fotoserie

1. AltenaWerkt B.V. behoudt ten alle tijden het eigendom, de auteursrechten, de portretrechten en bijkomende rechten van de gemaakte beelden.

2. Opdrachtgever stemt in met het feit dat de beelden gemaakt door AltenaWerkt B.V. terecht komen in de database van AltenaWerkt B.V.

3. AltenaWerkt B.V. behoudt het recht om de gemaakte beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld het gebruik op de eigen website. AltenaWerkt B.V. behoudt de persoonlijkheidsrechten.

4. Opdrachtgever is gehouden aan een minimale afname als gekozen wordt voor het prijspakket van 7 of 15 beelden, mits er anders is overgekomen tussen AltenaWerkt B.V. en opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen beelden wil afnemen om welke reden dan ook is AltenaWerk B.V. bevoegd de gemaakte kosten, gelijk zijnde aan de pakketprijs van 7 beelden in rekening te brengen.

5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om geleverde beelden door AltenaWerkt B.V. aanpassingen te doen, dan wel te knippen, dan wel het logo of vernoeming van AltenaWerkt B.V. te veranderen of te verwijderen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om niet gekozen beelden verder te gebruiken, alleen de afgenomen en in kwaliteit geleverde beelden door AltenaWerkt B.V. zijn vrij te gebruiken door de opdrachtgever voor haar eigen doeleinden. Bij constatering van een van deze feiten behoudt AltenaWerkt B.V. het recht om een boete in te stellen met een hoogte van 1000 euro.

Artikel 11: dienst betreffende promotie

1. AltenaWerkt B.V. is niet aansprakelijk voor negatieve reactie en de gevolgen daarvan, indien opdrachtgever AltenaWerkt B.V. heeft ingeschakeld voor het voeren van online of offline promotie voor een betreffende vacature, bedrijf of andere overeengekomen uiting.

2. AltenaWerkt B.V. heeft de taak om de opdrachtgever te beschermen, indien er sprake is van negatieve berichtgeving onder een online promotie item. AltenaWerkt B.V. heeft het recht om zelf af te wegen wat voor vervolgstap zij neemt en licht zo nodig de opdrachtgever in.

3. AltenaWerkt B.V. is niet aansprakelijk voor het verstrekken van foutieve informatie via online promotie of offline promotie over de opdrachtgever. De basis van een online promotie is de vacature en bijkomende gegevens ingevuld door de opdrachtgever zelf op het platform. Bij offline promotie wordt dit altijd ter goedkeuring gedeeld met opdrachtgever. Indien hierna akkoord is gegeven is AltenaWerkt B.V. niet aansprakelijk voor foutieve doorplaatsing in bijvoorbeeld een krant.

4. Online promotie wordt enkel aangeboden in de vorm van een maand. Offline promotie wordt enkel aangeboden in de vorm van een formaat in een krant of dergelijke.

5. Bij online promotie wordt door AltenaWerkt B.V. gefactureerd voorafgaand aan het begin van de online promotiecampagne. Bij offline promotie wordt door AltenaWerkt B.V. gefactureerd na goedkeuring door de opdrachtgever van de gemaakte advertentie/ of dergelijke. Dit kan schriftelijk anders worden overeengekomen met opdrachtgever en AltenaWerkt B.V.

Artikel 12: dienst betreffende redactionele werkzaamheden

1. AltenaWerkt B.V. is niet aansprakelijk voor negatieve reactie en de gevolgen daarvan, indien opdrachtgever AltenaWerkt B.V. heeft ingeschakeld voor het opstellen van een redactioneel stuk, danwel interview voor een betreffende vacature, bedrijf of andere overeengekomen uiting.

2. AltenaWerkt B.V. is niet aansprakelijk voor het verstrekken van foutieve informatie via een redactioneel stuk danwel interview voor een betreffende vacature, bedrijf of andere overeengekomen uiting. De basis van een redactioneel stuk, danwel interview voor een betreffende vacature, bedrijf of ander overeengekomen uiting ligt bij de opdrachtgever die zelf de input geeft aan de copywriter van AltenaWerkt B.V. Voorafgaand aan de plaatsing wordt het redactioneel stuk altijd ter goedkeuring gedeeld met de opdrachtgever.

3. AltenaWerkt B.V. behoudt ten alle tijden de auteursrechten en bijkomende rechten van het redactioneel stuk danwel interview voor een betreffende vacature, bedrijf of andere overeengekomen uiting.

4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in opgeleverde teksten door AltenaWerkt B.V. aanpassingen te doen, dan wel te knippen, dan wel het logo of vernoeming van AltenaWerkt B.V. te veranderen of te verwijderen. Bij constatering van dit feit behoudt AltenaWerkt B.V. het recht om een boete in te stellen met een hoogte van 750 euro.

5. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om te eisen dat het gemaakte redactionele stuk, dan wel interview voor een betreffende vacature, bedrijf of andere overeengekomen uiting na verloop van tijd verwijderd wordt van de kanalen van AltenaWerkt B.V., dan wel samenwerkingspartner, (zoals Het Kontakt) van AltenaWerkt B.V. Indien hiervoor gegronde redenen zijn vanuit de opdrachtgever worden deze in een schriftelijke brief kenbaar gemaakt aan AltenaWerkt B.V. Opdrachtgever en AltenaWerkt B.V. zullen hierover in gesprek gaan en AltenaWerkt B.V. zal tot een besluit komen.

6. AltenaWerkt B.V. behoudt het recht om een factuur te sturen voor de gemaakte kosten conform onze betalingsvoorwaarden, indien de opdrachtgever om wat voor reden dan ook het proces staakt, stopt of niet meer reageert op de copywriter, dan wel medewerker van AltenaWerkt B.V.

Artikel 13: economische sancties

1. De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor AltenaWerkt B.V. of medewerkers van AltenaWerkt B.V. in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan AltenaWerkt B.V. niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties.

Artikel 14: toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van AltenaWerkt B.V., in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

Artikel 15: slotbepaling

1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

2. AltenaWerkt B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.

3. Ingeval van bijzondere voorziene of onvoorziene omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is AltenaWerkt B.V. gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van AltenaWerkt B.V. gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.